Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Uchazeči o zaměstnání

Ucházíte se o zaměstnání ve společnosti v rámci skupiny CBC. Po podání Vaší žádosti se toto vyhlášení o ochraně soukromí vztahuje na Vás a Vámi poskytnuté osobní údaje. CBC je mezinárodní skupina společností s mnohýma různýma subjektma působícími v různých krajinách. Pro účely tohoto vyhlášení o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt skupiny CBC, do kterého jste si podali žádost o zaměstnání (jako správce při zpracování Vašich osobních údajů). Toto vyhlášení vysvětluje, jako budeme používat Vaše osobní údaje, které získáváme od Vás nebo od třetích stran po čas procesu výběru zaměstnance.

Pokud chcete získat podrobní informace, obraťte se, prosím, na lokálního Pověřence pro ochranu osobních údajů (viď níže).

Toto vyhlášení můžeme z času na čas aktualizovat bez upozornění, takže, prosím, pravidelně si jí zkontrolujte jeho znění, avšak zejména v případě jestli nám poskytujete Vaše osobní údaje. Tato verze Vyhlášení o ochraně soukromí bolo vydané dne 1. dubna 2018.

1. Typy osobních údajů

Když si u nás podáte žádost o zaměstnání, získáváme od vás následovné informace:

 • Kontaktní údaje. Například vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 • Informace z vašeho životopisu/CV. Kupříkladu vaše předchozí zaměstnání, vzdělání, zručnosti, jazykové znalosti a jakékoliv další informace, které se rozhodnete ve svém životopise uvést.
 • Motivační list. Jakékoliv informace, které se rozhodnete uvést ve svém motivačním liste.
 • Způsobilost na práci. Možno budete muset prokázat, že jste zákonně způsobilý zaměstnat se.

Okrem toho, v závislosti od pozice, o kterou se ucházíte, můžeme na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě našich oprávněných zájmů  získat informace od třetích stran:

 • Interní žádosti. Pokud už ve společnosti CBC pracujete a ucházíte se o interní pozici, můžeme použít informace z vaší osobní složky, abychom doplnili informace, které nám poskytnete při žádosti o zaměstnání.
 • Můžeme vás požádat, abyste se podrobili hodnocení vašich schopností, osobnosti nebo kognitivní způsobilosti. Tihle hodnocení se obvykle vykonávají pomocí softvéru třetí strany nebo prostřednictvím společnosti třetí strany, která s námi sdílí výsledky. Před uskutečněním takého to hodnocení vám poskytneme další informace týkajíce se vaší konkrétní situace.
 • Prověření před přijetím do zaměstnání. V závislosti od povahy pozice a příslušné krajiny můžeme požádat odborníka o prověření před nástupem do zaměstnání, abychom zjistili, jestli existují okolnosti, které by vás z této pracovní pozice mohli vyloučit. Před spuštěním prověrky se s Vámi přediskutuje, jestli se uskuteční nebo není její rozsah a účel.
 • Reference. Můžeme se rozhodnout získat referenci od osob, které s vámi pracovali v minulosti. Všeobecně povězeno, budeme tyto osoby kontaktovat jenom, jestli nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje. Jestli již jste zaměstnancem společnosti CBC, můžeme o referenci požádat vašeho manažéra a/nebo spolupracovníků, a to i bez vašeho vědomí.

2. Účely zpracovávání údajů

Správce údajů bude zpracovávat vaše údaje na následovné účely:

 • Nábor zaměstnancův. Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, zdali jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte.
 • Řešení sporů. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů.
 • Dodržování zákona. Možno budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi zákon nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

3. Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

Správce údajů muže sdílet Vaše údaje s třetími stranami za následovných okolností:

 • Pokud získáme informace od třetích stran (jako je uvedené výše), poskytneme jim vaše jméno a jakékoliv další informace potřebné na to, aby nám poskytli relevantní informace o vás.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které konají v našem jméně, například s poskytovatelem služeb náboru. V takých to případech moou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje len na účely opsané výše a jenom v souladu s našimi pokyny jako správce údajů;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takém případě se přístup udělí jenom tehdy, pokud je to potřebné na výše uvedené účely, a jenom tehdy, pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudí příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestném konání nebo jinými vládními orgány.

4. Umístnění vašich osobních údajů

K vašim osobním údajům bude přistupovat personál v rámci Evropského hospodářského prostoru, kým sú v naší starostlivosti. K vašim údajům bude přístup možný i ve Švýcarsku, které má zákony zabezpečující úroveň ochrany údajů podobnou Evropské unii.

5. Uchováváni osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezený čas a tyto údaje budou vymazané, když už nebudou potřebné na účely spravování. Ve veščině případů to znamená, že uchováme vaše údaje po čas trvaní vašeho zaměstnaneckého poměru. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě po čas vašeho zaměstnání, když už nebudou potřebné. V každém případě, vaše osobní záznamy je možné vymazat nejdříve po dosažení 70 let vašeho věku po skončení pracovního poměru, pokud lokální legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení zaměstnaní v případě přetrvávajícího právního sporu.

 6. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

Ve veščině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracovaní je nevyhnutné na účely legitimního zájmu, který sledujeme. Náš oprávněný zájem v tomto případě je zapojit se do HR zpracování na výše uveden účely. V mnohých případech budeme také muset spravovat vaše osobní údaje na základě zákonný povinnosti. Taktéž budeme muset zpracovávat osobní údaje na splnění smluvních závazků vůči vám, kupříkladu v případě platby mzdy. Nakonec, v některých případech můžeme požádat o váš souhlas. V takém případě máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

7. Vaše práva dle zákona o ochraně údajů

Dle EÚ nařízení o ochraně údajů máte určité práva.

Právo na přístup

Máte nárok na kopii osobních informací, které o vás máme jako i na některé podrobnosti o tom, jak je používáme.

Vaše osobní údaje vám budou obyčejně poskytnuty písemně, pokud není požadované jinak nebo, pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuté elektronicky, když je to možné.

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost a úplnost informací, které o vás máme. Avšak když si to nemyslíte, můžete nás požádat, abychom tyto informace aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, už nejsou potřebné na původní účel, nebo když stáhnete souhlas. Toto však bude potřebné vyvážit s jinými faktory. Například, můžeme mít právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás žádat, abychom přestali používat vaše osobní informace, například když si myslíte, že osobní informace, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru.

Právo namítat

Máte právo namítnut vůči spravování údajů, které je založené na našich legitimních zájmech, což je tenhle případ. Pokud nemáme přesvědčivý legitimní důvod na zpracování, když podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Upozorňujeme však, že pravděpodobně nebudeme moci poskytovat určité služby nebo výhody, jestli nebudeme schopní zpracovat potřebné osobní údaje na tento účel.

Práva souvisíce s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnut automatizované rozhodovaní, včetně profilování, které má pro vás právní nebo podobný významný důsledek. Společnosti v rámci skupiny  obyčejně nepoužívají automatizované rozhodování nebo profilování, ale jestli jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a s výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí.

Právo stáhnout souhlas

Ve většině případů vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o váš souhlas požádáme. Tam, kde to děláme, máte právo stáhnout svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.