Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pravidla soutěže „Vyhrajte odběr pupečníkové krve“ (dále jen „Pravidla“)

účinné od 01.09.2021

Smyslem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhrajte odběr pupečníkové krve“ (dále jen „Soutěž“). Tento dokument v úplnosti a závazně upravuje pravidla Soutěže zveřejněné na webové stránce www.cordbloodcenter.cz (včetně všech podstránek, přes které je možné se zaregistrovat do Soutěže), uvedené v propagačních materiálech určených pro spotřebitele nebo jinak komunikované. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit tato Pravidla Soutěže; v tomto případě Organizátor změněná Pravidla Soutěže zveřejní tak, aby byla veřejně dostupná, zejména na internetové stránce www.cordbloodcenter.cz a jejích podstránkách, přes které je možné se registrovat do Soutěže, a to i s uvedením data vstupu této změny v účinnost.

1.1    Organizátorem Soutěže je: Cord Blood Center AG, se sídlem Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švýcarsko, IČO: CHE-178.669.230 (dále jen „Cord Blood Center AG“) (dále jen „Organizátor“).
1.2    Předpokladem odběru pupečníkové krve, který představuje výhru v této Soutěži, je uzavření smlouvy o odběru pupečníkové krve a dalších souvisejících aktivitách, a to se společností Cord Blood Center AG.

2. Doba a místo konání Soutěže:

2.1    Soutěž probíhá kontinuálně na území České republiky, a to od 01.09.2021 až do oznámení jejího zrušení na internetové stránce www.cordbloodcenter.sk (včetně jejích jakýchkoli podstránek, přes které je možné se registrovat do Soutěže, pokud nebyly již dříve zrušeny) (dále jen „Doba konání Soutěže“).

3. Účast v Soutěži:

3.1      Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba, která zároveň splní následující podmínky účasti:
3.1.1    je starší 18 let a plně svéprávná,
3.1.2    je těhotná,
3.1.3    úspěšně se zaregistruje prostřednictvím webového registračního formuláře uvedeného na internetové stránce www.cordbloodcenter.cz nebo jejích podstránkách, přes které je možné se registrovat do Soutěže (dále jen „Registrační formulář“) a udělí nám svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace spotřebitelských soutěží (po seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu zveřejněného organizátorem soutěže na této internetové stránce), 
3.1.4    pravdivě a správně vyplní do Registračního formuláře své osobní údaje, a to minimálně v následujícím rozsahu:
– Jméno a příjmení
– Číslo mobilního telefonu
– E-mailová adresa
– Předpokládaný termín porodu,
3.1.5    předpokládaný odběr pupečníkové krve bude proveden u poskytovatele zdravotní péče, který je určen pro tento typ odběru Organizátorem (seznam nemocnic poskytujících odběr najdete na: https://cordbloodcenter.cz/odber-a-uskladneni/nemocnice-poskytujici-odber/. (dále jen „Účastnice“).
3.2    Účast v Soutěži vzniká dnem, v němž došlo ke kumulativnímu splnění podmínek účasti podle bodu 3.1 Pravidel, a je omezena na Dobu konání Soutěže.
3.3    Účast v Soutěži není podmíněna udělením souhlasu s případným zasíláním souvisejících reklamních, marketingových a propagačních materiálů (obchodních sdělení) a souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání reklamních a propagačních materiálů (obchodních sdělení).
3.4    Účast v Soutěži končí pro Účastnici dnem, ve kterém nastane některá z následujících skutečností jako první:
3.4.1    Účastnice se stane Výherkyní,
3.4.2    nastane předpokládaný den porodu uvedený v Registračním formuláři,
3.4.3    těhotenství Účastnice bude z jakéhokoliv důvodu ukončeno,
3.4.4    Účastnice bude vyloučena ze Soutěže podle bodu 5.4 Pravidel,
3.4.5    Soutěž skončí nebo se změní její Pravidla tak, že nebudou umožňovat účast Účastnice v Soutěži,
3.4.6    Účastnice přestane splňovat podmínky účasti podle bodu 3.1 Pravidel,
3.4.7    nastane jiná skutečnost uvedená v těchto Pravidlech nebo obecně závazných právních předpisech, která má za následek zánik účasti Účastnice,
3.4.8    uplyne Doba konání Soutěže, a Účastnice se nestane Výherkyní.
3.5    Každá Účastnice Soutěže se může do Soutěže zapojit celkově pouze 1krát.

4. Podstata Soutěže, Výherkyně Soutěže a Výhry v Soutěži:

4.1    Výherkyní v Soutěži se stane ta Účastnice Soutěže, která bude Organizátorem náhodně vylosovaná ze všech Účastnic, jejichž účast v Soutěži vznikla v Době konání Soutěže a ke dni losování trvá (dále jen „Výherkyně“).
4.2    Účastí v Soutěži získává Účastnice možnost získat výhru – odběr pupečníkové krve typu CLASSIC (v běžné ceně 19 900,- Kč) za 1,- Kč (dále jen „Výhra“). Organizátor může na základě vlastního uvážení poskytnout výhru ve vyšší hodnotě (vyšší typ odběru /služby).
4.3    Losování Výherkyň se uskuteční jednou měsíčně.
4.4    Jméno, příjmení a fotografie výherkyně, které nám udělí svůj souhlas se zveřejněním svých údajů, budou zveřejněny na internetové stránce https://cordbloodcenter.cz/soutezodber4/. Informace o podmínkách takového zpracování osobních údajů budou výherkyně poskytnuty Organizátorem při vyžádání jejího souhlasu.
4.5    Výherkyně Soutěže bude o Výhře neprodleně informována telefonicky, a to na telefonním čísle, které uvedla v Registračním formuláři. V případě, že se nepodaří Výherkyni kontaktovat telefonicky, bude jí oznámení o Výhře zasláno i prostřednictvím sms zprávy na totéž telefonní číslo. Organizátor neodpovídá za faktické doručení sms zprávy a ani za dostupnost telekomunikačních služeb. Účastnice budou kontaktovány prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedli v Registračním formuláři.
4.6    Účastnice berou na vědomí, že pro Soutěž platí následující omezení:
4.6.1    na Výhru není právní nárok a není možné její poskytnutí vymáhat soudní cestou,
4.6.2    výsledky Soutěže jsou konečné a rozhodují o nich pouze a výlučně Organizátor,
4.6.3    Účastnice nemohou požadovat jinou Výhru, než která jim byla potvrzena ze strany Organizátora podle bodu 4.5 těchto Pravidel,
4.6.4    v době předání Výhry musí Výherkyně splňovat všechny podmínky účasti podle těchto Pravidel,
4.6.5    Výhra musí být využita pouze v rámci těhotenství, které trvalo v době vzniku účasti Výherkyně v Soutěži (jehož předpokládaný termín porodu byl uveden v Registračním formuláři),
4.6.6    právo na Výhru Výherkyni nevznikne, resp. zanikne, pokud nebude splňovat všechny podmínky pro odběr pupečníkové krve, nebo pokud nebude dle uvážení Organizátora nebo ošetřujícího lékaře vhodné odběr pupečníkové krve u Výherkyně provést z jiného důvodu,
4.6.7    Výhra bude Výherkyni poskytnuta pouze tehdy, pokud má být odběr pupečníkové krve typu CLASSIC proveden u poskytovatele zdravotních služeb, který je určen pro tento typ odběru Organizátorem – seznam porodnic poskytujících odběr najdete na: https://cordbloodcenter.cz/odber-a-uskladneni/nemocnice-poskytujici-odber/, a zároveň pouze, pokud neexistuje jakákoli jiná překážka odběru pupečníkové krve,
4.6.8    právo na Výhru Výherkyni nevznikne, resp. zanikne, pokud Výherkyně neuzavře smlouvu o odběru pupečníkové krve a dalších souvisejících aktivitách, a to se společností Cord Blood Center AG, jejíž uzavření je nezbytným předpokladem pro odběr pupečníkové krve.
4.7    Za okamžik předání Výhry se považuje den, ve kterém dojde k uzavření smlouvy o odběru pupečníkové krve a dalších souvisejících aktivitách mezi Výherkyní a Cord Blood Center AG.
4.8    Právo na Výhru Výherkyni nevznikne, resp. zanikne, v případě, že před předáním či uplatněním Výhry nastane některá ze skutečností uvedených v čl. 3.4 těchto Pravidel výše, v důsledku, které nebude možné Výherkyni Výhru předat či ji nebude možné uplatnit, kdy v takovém případě Výherkyně nemá právo na Výhru a ani na žádné jiné věcné nebo finanční plnění. O naložení s Výhrou Výherkyně, kterou z jakýchkoliv důvodů nebude možné předat Výherkyni ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne jejího vylosování, rozhodne Organizátor Soutěže na základě vlastního uvážení.

5. Práva a povinnosti Organizátora:

5.1    Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady.
5.2    Organizátor neodpovídá za jakékoli škody nebo za jiné nároky vzniklé Účastnici v souvislosti s nesprávně uvedenými / poskytnutými, resp. nepřesnými údaji Účastnice a v souvislosti s neuplatněním, odmítnutím nebo nepředáním Výhry či jakékoliv jiné přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení při doručení Registračního formuláře, ani za jakékoli technické problémy související s účastí v Soutěži. Organizátor Soutěže neodpovídá ani za splnění daňové, resp. odvodové, či jakékoliv jiné povinnosti Výherkyně Soutěže, pokud příslušný obecně závazný právní předpis nestanovuje jinak.
5.3    Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Organizátora a osoby těmto osobám blízké (v souladu s definicí uvedenou v ustanovení §22, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Pokud se prokáže, že Účastnice Soutěže je takovou předem vyloučenou osobou, Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení takové Účastnice ze Soutěže. Nárok Organizátora na náhradu škody tím není dotčen.
5.4    Organizátor je oprávněn na základě vlastního uvážení vyloučit Účastnici, příp. Výherkyni ze Soutěže, pokud:
5.4.1    zjistí, že poskytla nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje nebo informace,
5.4.2    jde o předem vyloučenou osobu uvedenou v bodě 5.3 Pravidel,
5.4.3    zjistí, že jednala nebo měla v úmyslu jednat v rozporu s těmito Pravidly, pokusila se získat Výhru podvodným způsobem, v rozporu s dobrými mravy nebo by svým jednáním jakkoli, byť jen potenciálně, poškozovala dobré jméno Organizátora Soutěže,
5.4.4    jakýmkoli jiným způsobem porušuje povinnosti uvedené v těchto Pravidlech a /nebo obecně závazných právních předpisech.
5.5    V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem těchto úplných Pravidel, platí znění těchto Pravidel.
5.6    Organizátor je oprávněn telefonicky nebo jinak informovat účastnických o průběhu Soutěže, ověřovat si splnění a trvání podmínek účasti v Soutěži, jakož i správnost a aktuálnost účastnických poskytnutých údajů.

6. Zvláštní ustanovení

6.1    Organizátor Soutěže nehradí Účastnicím Soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži.
6.2    Účastí v Soutěži (vyplněním a odesláním Registračního formuláře) vyjadřuje Účastnice souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7. Ochrana osobních údajů

7.1    Správcem pro zpracování osobních údajů pro účely organizace spotřebitelských soutěží je Organizátor. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v Soutěži jsou uvedeny v dokumentu zveřejněném Organizátorem na https://cordbloodcenter.cz/gdpr/spotrebitelske-souteze/.

8. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

8.1    Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného v závěru Registračního formuláře Účastnice ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje Organizátorovi svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách, událostech a akcích Organizátora, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou Účastnice uvedla v rámci Registračního formuláře. Účastnice je přitom oprávněna tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně doporučeným dopisem na adresu sídla Organizátora či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu Organizátora dataprotection@cordbloodcenter.com nebo v rámci adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které jí bude zasláno.

V Praze, dne 01.09.2021.