Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Spotřebitelské soutěže – informace o zpracování osobních údajů

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále i jako „GDPR“)

Správce: Cord Blood Center AG, se sídlem: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švýcarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktní údaje: tel. č .: 800 900 138, email: zeptejse@cordcenter.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dataprotection@cordbloodcenter.com

V souvislosti s organizováním soutěží, zpracováváme resp. máme zájem zpracovávat osobní údaje subjektu údajů – účastnic soutěže, na následující účely:

  • organizování spotřebitelských soutěží
  • šíření osvěty a informací o možnostech využití pupečníkové krve /tkáně
  • zjišťování zájmu účastnice soutěže o službu /produkt nabízenou/ý správcem
  • ochrana oprávněných zájmů správce a zvyšování kvality služeb prostřednictvím zaznamenávání telefonních hovorů (call centrum)
  • vyřízení žádosti o poskytnutí služby /produktu nabízené/ého správcem.

Naše soutěže publikujeme i na sociální síti Facebook, kde může docházet i ke komunikaci s účastnicemi soutěže. Proto Vás chceme seznámit i s podmínkami zpracování údajů, ke kterému v této souvislosti dochází (účelem je provozování vlastního profilu FUN PAGE na sociální síti Facebook).

Organizování spotřebitelských soutěží

Právní základ: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) a výslovný souhlas subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR)

Zpracování je pro tento účel zahrnuje získávání údajů registrací do soutěže jakož i další zpracování v souladu s podmínkami soutěže, které účastník akceptuje zapojením se do dané soutěže (např. telefonické informování účastnice soutěže o průběhu soutěže, ověřování splnění podmínek soutěže a správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů, informování o výhře a doručení výhry).

Poskytování osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem ani požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy. Bez poskytnutí údajů pro tento účel, není možné se zapojit do organizované soutěže. Zapojení se do soutěže (udělení souhlasu na zpracování osobních údajů pro tento účel) je dobrovolné. Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastnice soutěže souhlas s podmínkami soutěže zveřejněnými organizátorem soutěže. Účastnice soutěže musí splňovat podmínky účasti stanovené v podmínkách soutěže.

S ohledem na charakter námi poskytovaných služeb a v návaznosti na určené podmínky soutěže, zpracováváme pro tento účel i údaje zvláštní kategorie – údaj o těhotenství a pokud výhra spočívá v poskytnutí služby odběru pupečníkové krve / tkáně, budeme na tento účel zpracovávat i údaj o předpokládaném termínu porodu. Údaje zvláštní kategorie zpracováváme na základě souhlasu a výjimky ze zákazu zpracovávání těchto údajů podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (výslovný souhlas dotčené osoby).

V případě, že výhra spočívá v poskytnutí služby odběru pupečníkové krve / tkáně, budeme na tento účel zpracovávat i údaj o nemocnici, ve které plánujete rodit, protože ne každá nemocnice je vybavena a lze v ní uskutečnit odběr pupečníkové krve / tkáně. Seznam nemocnic, ve kterých je možné uskutečnit odběr, je v takovém případě přiložen k podmínkám soutěže, resp. zveřejněn na stránce https://cordbloodcenter.cz/odber-a-uskladneni/nemocnice-poskytujici-odber/.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Souhlas je možné odvolat e-mailem na kontaktní adrese Správce nebo mailem na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávání osobních údajů: do skončení soutěže (pokud je určen přesný čas skončení soutěže) nebo 1 rok od počátku kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém byl souhlas udělen (pokud jde o soutěž s předem neurčeným časem skončení soutěže).

Prezentace aktivit správce zveřejněním výherkyň soutěže na webu

Právní základ: souhlas subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR)

Na základě souhlasu výherkyně soutěže, zveřejníme její jméno, příjmení a fotografii na webové stránce správce a na sociálních sítích Facebook, Instagram a Youtube (na kterých si provozovatel vytvořil profil).

Poskytování osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy. Souhlas je dobrovolný. Bez poskytnutí údajů pro tento účel, nezveřejníme údaje výherkyně. Neudělení souhlasu nemá vliv na poskytnutí výhry.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas je možné odvolat e-mailem na kontaktní adrese Správce nebo mailem na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Příjemci údajů jsou v tomto případě návštěvníci webové stránky správce a uživatelé sociálních sítí Facebook, Instagram a Youtube.

Doba uchovávání osobních údajů: 7 měsíců na webové stránce, 6 měsíců na stránkách sociálních sítí.

Šíření osvěty a informací o možnostech využití pupečníkové krve /tkáně

Právní základ: souhlas subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR)

V případě, že nejde o soutěž organizovanou výlučně pro naše zákaznice, nabídneme účastnici soutěže možnost seznámit ji s výhodami a možnostmi využití pupečníkové krve /tkáně a to v telefonickém rozhovoru, který provádíme v souladu s podmínkami soutěže. Pokud nám účastnice soutěže udělí svůj souhlas v telefonickém hovoru, poskytneme jí všechny dostupné informace k této problematice.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudeme zpracovávat Vaše údaje pro tento účel. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Souhlas je možné odvolat telefonicky (přímo v telefonickém rozhovoru) nebo e-mailem na kontaktní adrese Správce nebo e-mailem na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávání osobních údajů: do uzavření smlouvy, nejvýše však 1 rok.

Zjišťování zájmu účastnice soutěže o službu /produkt nabízenou /ý správcem

Právní základ: souhlas subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR)

V případě, že nejde o soutěž organizovanou pro zákaznice a pokud účastnice soutěže projeví zájem o informace k možnostem a výhodám využití pupečníkové krve /tkáně, budeme na základě jejího souhlasu zjišťovat zájem o konkrétní produkt /službu. Děláme tak výlučně na základě uděleného souhlasu účastnice soutěže, který si vyžádáme během prováděného hovoru.

Poskytování osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy. Udělení souhlasu je dobrovolné. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudeme zpracovávat Vaše údaje pro tento účel.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Souhlas je možné odvolat telefonicky (přímo v telefonickém rozhovoru) nebo e-mailem na kontaktní adrese Správce nebo e-mailem na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávání osobních údajů: do uzavření smlouvy, nejvýše však 1 rok.

Ochrana oprávněných zájmů správce a zvyšování kvality služeb prostřednictvím zaznamenávání telefonních hovorů (našim Call centrem)

Telefonické hovory uskutečněné prostřednictvím našeho Call centra jsou zaznamenávány.

Pro tento účel budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v telefonickém rozhovoru. Zpracování se provádí na základě oprávněného zájmu správce chránit svá práva a právem chráněné zájmy tím, že umí prokázat řádné zpracování a vybavení zaevidovaných telefonických požadavků subjektů údajů a zajistit poskytování kvalitních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).

V záznamu hovoru mohou být uchovávány i údaje zvláštní kategorie, které jste nám takto poskytli (údaje týkající se zdraví např. Datum předpokládaného porodu), a jejichž zpracování probíhá na základě výjimky ze zákazu zpracovávání těchto údajů podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro prokazování, hájení nebo uplatňování právních nároků).

Subjekt údajů má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Správce v takovém případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Námitky lze zaslat e-mailem na kontaktní adresu správce nebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávání osobních údajů: záznam z provedeného hovoru uchováváme 5 let.

Vyřízení žádosti o poskytnutí služby /produktu nabízené /ého správcem

V případě, že účastnice soutěže, která není naší zákaznicí, projeví zájem o poskytnutí některé z našich služeb, budeme na tento účel získávat a zpracovávat Vaše údaje potřebné k tomu, abychom její žádost vybavili a uzavřeli s ní smlouvu o poskytnutí požadované služby /produktu (zejména identifikační údaje, údaj o tom, o jaký produkt má zájem). Neposkytnutí údajů by znemožnilo uzavření smlouvy.

Právní základ: zpracování je nezbytné, aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy – čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).

Doba uchovávání: do uzavření smlouvy, nejvýše však 1 rok.

Spravování vlastního profilu FUN PAGE na sociálních sítích

Při spravování profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube) je našim oprávněným zájmem zvyšování povědomí o správci v online prostředí a komunikace se zákazníky a účastníky námi organizovaných soutěží prostřednictvím funpage.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich „FUN PAGE“ stránkách sociálních sítí jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atd. se zveřejňují prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně nezpracováváme na jiný účel.

Subjekt údajů má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Námitky lze zaslat e-mailem na kontaktní adresu správce nebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Správce sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatele platformy sociální sítě. Nad zpracováním Vašich osobních údajů správcem sociální sítě a jejich dalším poskytováním třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.

Pro získání bližších informací o přenosu, zpracovávání a využívání Vašich údajů prostřednictvím:

– společnosti Facebook získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php;

– sociální sítě Instagram, můžete použít odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875;

– sociální sítě YouTube, můžete použít odkaz: https://policies.google.com/privacy.

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme se správci sociálních sítí jako společní správci ve smyslu čl. 26 bod 4 GDPR.

Při správě našeho profilu zřízeného na sociální síti Facebook může docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro statistické účely prostřednictvím funkce s názvem Facebook Insight, kterou nám bezplatně poskytuje společnost Facebook za nezměnitelných podmínek užívání. Při návštěvě našeho profilu zřízeného Facebooku zaznamenává Facebook mimo jiné Vaši internetovou IP-adresu, jakož i další informace, které se nacházejí na počítači ve formě „cookies“, přičemž každý z těchto souborů obsahuje jedinečný kód uživatele, který je aktivní po dobu dvou let a společnost Facebook jej ukládá na pevném disku počítače nebo na jiném zařízení návštěvníků fanouškovské stránky. Kód uživatele, který lze přiřadit k údajům o připojení uživatelů registrovaných na Facebooku, se sbírá a zpracovává při otevření fanouškovských stránek.

Tyto informace slouží k tomu, aby nám jako správcům stránek Facebooku poskytly statistické informace o používání facebookové stránky. Bližší informace o těchto statistických informacích („insights“) najdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Při tomto zpracovávání vystupujeme s Facebookem jako společní správci, přičemž základní prvky dohody společných správců pro tento případ jsou dostupné zde:

https://m.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Doba uchovávání: do doby, dokud fanoušek nezruší sledování fun-page (vymaže příspěvky na timeline správce) nebo nepodá námitku proti zpracování (v takovém případě příspěvky vymažeme my jako správce).

Příjemci osobních údajů:

– Cord Blood Center CZ, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26908697, který je podnikem ve skupině CBC. Cord Blood Center CZ pro nás realizuje marketingové činnosti, administrativu spojenou s uzavíráním smluv, jakož i komunikaci s potenciálními zákazníky a zákazníky (údaje přitom zpracovává v našem jménu jako zpracovatel),

– tkáňové zařízení – Slovenský rejstřík placentárních krvetvorných buněk se sídlem Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165 (pokud mu poskytujeme údaje za účelem zajištění medicínské konzultace k specifikům jednotlivých typů odběrů pupečníkové krve /tkáně nebo jejich použití),

– správce sociální sítě Facebook a sociální sítě Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

– správce sociální sítě YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

– návštěvníci webové stránky a uživatelé sociálních sítí, na kterých si správce vytvořil svůj profil (Facebook, YouTube, Instagram) ve vztahu k zveřejněným údajům.

Jiným příjemcům Vaše údaje neposkytujeme.

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Správce je subjekt švýcarského práva usazen ve Švýcarsku. Z tohoto důvodu se uskutečňuje předávání osobních údajů do Švýcarska. V souladu s rozhodnutím Komise č. 2000/518 / EC o odpovídající ochraně osobních údajů poskytovaných ve Švýcarsku ze dne 26. července 2000 je Švýcarsko krajinou zaručující přiměřenou úroveň ochrany.

Zároveň při využívání služeb našich dodavatelů, jejichž využíváme v souvislosti s našimi online aktivitami na sociální síti (Facebook, Instagram, YouTube) dochází k přenosu dat do Spojených států amerických (USA). USA je považována za třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, avšak každý předávání osobních údajů mimo EU a /nebo Evropského hospodářského prostoru probíhá pouze v rámci striktního dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu požadavků GDPR. Jelikož na základě rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Schrems II ze dne 16.července 2020 byla zrušena platnost mechanismu EU-US Privacy Shield, na přenosy dat tímto dodavatelem v USA používáme standardní smluvní doložky schválené Komisí, které najdete zde:

Facebook:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

Subjekty údajů mají následující další práva:

právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

Subjekt údajů má právo na poskytnutí potvrzení o tom, že správce zpracovává osobní údaje, které se jí týkají. Subjekt údajů má právo získat přístup k jejím osobním údajům (má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má správce o subjektu údajů k dispozici), a informace o tom, jak ich správce zpracovává v rozsahu podle článku 15 GDPR.

• právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR

Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, pokud jsou nesprávné nebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné.

• právo na vymazání (právo na „zapomnění“) podle čl. 17 GDPR

Subjekt údajů má právo dosáhnout u správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a to za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo subjektu údajů posoudí správce z pohledu všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 GDPR.

• právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR

Pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovanými prostředky, subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, které poskytla správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu správci. Pokud je to technicky možné, má právo na přenos dat přímo od jednoho správce k druhému.

• právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR

Subjekty údajů mají právo podat kontrolnímu orgánu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, t.j. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, tel.: +420 234 665 800, https://www.uoou.cz.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.