Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Nástup zaměstnance

Toto vyhlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste (dočasným) zaměstnancem subjektu v rámci skupiny CBC. CBC je mezinárodní společnost s mnohými různými firmami v různých krajinách. Pro účely tohohle vyhlášení o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt skupiny CBC, s kterým máte uzavřenou pracovní smlouvu (jako správce). Toto vyhlášení vysvětluje, jako budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran po čas trvání vašeho zaměstnaneckého poměru se společností v rámci skupiny CBC.

Toto vyhlášení můžeme z času na čas aktualizovat bez upozornění, takže, prosím, pravidelně si zkontrolujte jeho znění, avšak najme v případě, jestli nám poskytujete Vaše osobní údaje. Táto verze Vyhlášení o ochraně soukromí bolo vydané dne 1. dubna 2018.

1. Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Kupříkladu vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 • Pracovní kontaktní údaje. Kupříkladu adresa firmy, pracovní emailová adresa a telefonní číslo.
 • Osobní údaje. Kupříkladu, rodinný stav, datum narození, národnost a rodné číslo (národní identifikační číslo).
 • Smluvní údaje. Kupříkladu obsah pracovní smlouvy.
 • Informace o členech rodiny a rodinných příslušnicích. Jako například kontakt pro případ nouze.
 • Platební informace. Kupříkladu číslo bankového účtu a žádosti o náhradu výdajů a plateb.
 • Podrobnosti o vaší pozici. Kupříkladu název pozice, oddělení, zařazení a zodpovědnosti.
 • Informace týkající se odměňování, důchodkového zabezpečení a jiných výhod. Kupříkladu vaše mzda, dohodnuté bonusy, firemní vozidlo a penzijní plán.
 • Podrobnosti ohledem odpracovaných hodin, dovolenky a (lékařského) volna (PN). Kupříkladu váš pracovní rozvrh, nárok na dovolenku, nepřítomnost z důvodu PN.
 • Informace týkající se vzdělání, odborné přípravy a kariérního rozvoje. Sem patří vaše Předchozí vzdělání a odborné pozadí, libovolné kurzy nebo školení, které jste absolvovali, resp. získané certifikace.
 • Výkon a hodnocení. Kupříkladu obsah vašich hodnocení výkonu a čísla souvisíce s vaším pracovním výkonem.
 • Svěřený majetek. Informace o majetku společnosti, který vám bol poskytnut na používání, kupříkladu firemní telefon nebo notebook.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Kupříkladu emailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresa.
 • Přístupové práva. Vaše přístupová práva k různým aplikacím v rámci IT infrastruktury společnosti CBC.
 • Informace týkající se bezpečnosti. Kupříkladu číslo vaší přístupové karty, Informace o tom, zdali se nacházíte v budově a záznamy CCTV (uzavřený televizní okruh).

Údaje z osobité kategorie budeme zpracovávat jenom na účely striktně spojené s řádným výkonem našich povinností jako váš zaměstnavatel a v rozsahu, který umožňují nebo vyžadují platné právní předpisy. Budeme zpracovávat tyto typy citlivých osobních údajů:

 • Údaje o vašem zdravotním stavě

2. Účely zpracovávaní údajů

Správce údajů bude zpracovávat vaše údaje na následovné účely:

 • HR administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zaměstnancích. Na základě analýzy našich HR záznamů taktéž vykonáváme strategické rozhodnutí o našich HR směrnicích.
 • HR management. Zaobíráme se každodenním řízením HR otázek, kupříkladu zabezpečení řádného osazování pozicí.
 • Adaptace. Zpracováváme vaše osobní údaje při vašem nástupu k nám, abychom zajistili, že jste na svou pozici řádně vyškoleni a vybaveni.
 • Vyplacení mzdy a důchodku a poskytování dalších výhod. Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli vyplácet mzdu, přispívat na důchodek a poskytovat další výhody (vázáné na výkon).
 • Dane a sociální pojištění. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a jiných předpisů spojených se sociálním zabezpečením a pojištěním jsme povinní zpracovávat určité osobní údaje.
 • Pojištění rizik a zodpovědnosti. Pojišťujeme mnohá rizika, při kterých se mohou vyskytnout při našem podnikaní, Kupříkladu proti jakýmkoliv škodám souvisejícím s nehodami po čas výkonu práce nebo cestovné pojištění pro zaměstnance, kterí ve jménu společnosti CBC cestují. Můžeme také poskytovat kolektivní program zdravotního pojištění. V závislosti od typu pojištění, možno budeme muset zpracovat vaše osobní údaje kupříkladu při spravovaní nároku na pohledávku.
 • Zabezpečení komunikačních a informačních technologií. Poskytujeme vám IT vybavení a služby, které potřebujete pro výkon svých povinností pro CBC, kupříkladu firemní mobilní telefon nebo emailové konto. Abychom to mohli zrealizovat, musíme spravovat vaše osobní údaje.
 • Komunikace/IT monitoring. Budeme monitorovat komunikaci a využívání sítě, abychom zabezpečili naše IT prostředí a infrastrukturu sítě a také abychom zabezpečili, že naši zaměstnanci tyto zařízení využívali způsobem, který je v souladu s platnými zákony a interními předpisy.
 • Řízení výkonu a vzdělávání. Abychom zabezpečili váš přiměřený výkon, vykonáváme hodnocení výkonu. Okrem toho se také snažíme podporovat rast našich zaměstnanců tým, že poskytujeme nebo navrhujeme kurzy a školení.
 • Vytváření zdravého a bezpečného pracoviště. Chceme, abychom naši zaměstnanci zdraví a cítili se bezpečně. Proto můžeme zpracovávat osobní údaje našich zaměstnancův, abychom mohli zanalyzovat, jako možno zlepšit kvalitu jejich práce a snížit jakékoliv potencionální nezdravé vplyvy. Taktéž uplatňujeme bezpečnostní opatření, Kupříkladu CCTV kamery, Abychom zajistili bezpečnost našich zaměstnancův, návštěvníkův a majetku.
 • Nábor zaměstnancův. Zpracováváme vaše Informace už, když se ucházíte o pracovní pozici v rámci společnosti CBC. Můžeme také přejít záznamem zaměstnancův, abychom zjistili, či máme v naší organizaci lidi, kteří jsou vhodní na obsazení pracovního místa. Více podrobností si přečtěte v našem vyhlášení o ochraně osobních údajů při přijímaní zaměstnancův.
 • Řešení sporů a vyšetřovaní přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje na účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů, nebo jestli máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále vyšetřovat.
 • Dodržování zákona. Možno budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (kupříkladu. Shoda vašeho jména se jménem na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona o praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazů.

3. Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

Správce údajů může sdílet vaše údaje s třetími stranami za následovných okolností:

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které konají v našem jméně, kupříkladu s poskytovatelem služeb jako sprostředkovatelem. V těchto případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje len na účely opsané výše a jenom v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí jenom tehdy, jeli to potřebné na výše uvedeni účely, a jenom tehdy, pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet kupříkladu s našimi dodavateli nebo klienti, daňovým úřadem, úřadem sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestném konání nebo jinými vládními orgány.

4. Umístnění vašich osobních údajů

K vašim osobním údajům bude mít přístup personál v rámci Evropského hospodářského prostoru, kým sú v naší starostlivosti. K vašim údajům bude možný přístup aj ve Švýcarské federaci, které má zákony zabezpečujíce přiměřenou úroveň ochrany údajů podobnou Evropské unii.

5. Uchováváni osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezený čas a tyto údaje budou vymazané, když už nebudou potřebné na účely spravování. Ve veščině případů to znamená, že uchováme vaše údaje po čas trvaní vašeho zaměstnaneckého poměru. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě po čas vašeho zaměstnání, když už nebudou potřebné. V každém případě, vaše osobní záznamy je možné vymazat nejdříve po dosažení 70 let vašeho věku po skončení pracovního poměru, pokud lokální legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení zaměstnaní v případě přetrvávajícího právního sporu.

 6. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

Ve veščině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracovaní je nevyhnutné na účely legitimního zájmu, který sledujeme. Náš oprávněný zájem v tomto případě je zapojit se do HR zpracování na výše uveden účely. V mnohých případech budeme také muset spravovat vaše osobní údaje na základě zákonný povinnosti. Taktéž budeme muset zpracovávat osobní údaje na splnění smluvních závazků vůči vám, kupříkladu v případě platby mzdy. Nakonec, v některých případech můžeme požádat o váš souhlas. V takém případě máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

7. Vaše práva dle zákona o ochraně údajů

Dle EÚ nařízení o ochraně údajů máte určité práva.

Právo na přístup

Máte nárok na kopii osobních informací, které o vás máme jako i na některé podrobnosti o tom, jak je používáme.

Vaše osobní údaje vám budou obyčejně poskytnuty písemně, pokud není požadované jinak nebo, pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuté elektronicky, když je to možné.

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost a úplnost informací, které o vás máme. Avšak když si to nemyslíte, můžete nás požádat, abychom tyto informace aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, už nejsou potřebné na původní účel, nebo když stáhnete souhlas. Toto však bude potřebné vyvážit s jinými faktory. Například, můžeme mít právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás žádat, abychom přestali používat vaše osobní informace, například když si myslíte, že osobní informace, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru.

Právo namítat

Máte právo namítnut vůči spravování údajů, které je založené na našich legitimních zájmech, což je tenhle případ. Pokud nemáme přesvědčivý legitimní důvod na zpracování, když podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Upozorňujeme však, že pravděpodobně nebudeme moci poskytovat určité služby nebo výhody, jestli nebudeme schopní zpracovat potřebné osobní údaje na tento účel.

Práva souvisíce s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnut automatizované rozhodovaní, včetně profilování, které má pro vás právní nebo podobný významný důsledek. Společnosti v rámci skupiny obyčejně nepoužívají automatizované rozhodování nebo profilování, ale jestli jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a s výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí.

Právo stáhnout souhlas

Ve většině případů vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o váš souhlas požádáme. Tam, kde to děláme, máte právo stáhnout svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů.

8. Kontaktní údaje

Jestli by jste se s našim Pověřencem pro ochranu osobních údajů chtěli zkontaktovat v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.