Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Dodavatelé a ostatní subjekty

Tyto Zásady se vztahují na spravování vašich osobních údajů jako zástupci našeho současného nebo budoucího klienta, dodavatele nebo obchodního partnera. Informace o zpracování osobních údajů, které jste nám poskytli na vykonání poskytovaných služeb, naleznete zde.

Proč máme přístup k vašim údajům a proč je zpracováváme?

Aby bolo možné uzavřít a plnit smlouvu s vámi nebo se společností, kterou zastupujete, je potřebné zpracovat vaše osobní údaje. Můžeme taky zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek nebo fyzických míst, v závislosti od toho, jako jste se rozhodli s námi komunikovat. Možno máte zájem o kurzy nebo akcie, které nabízíme, nebo Informace, které poskytujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme jenom tehdy, když na to máme právní základ. Znamená to, že zpracování musí být nevyhnutné pro plnění smlouvy, v které jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, smluvní stranou nebo aby bolo na vyžádání možné vykonat kroky ještě před uzavřením smlouvy. V souladu s naším oprávněným zájmem můžeme taky použít vaše údaje, abychom jsme vám poskytli informace o našich službách, vyhlídkách, analýzách, akcích, školeních, které by mohli být ve vašem zájmu, neboli bylo možné plnit potřebné nebo požadované úlohy vyplývající z obchodního vztahu, který zastupujete.

Máme zákonní povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole ze strany oprávněných institucí a při prevenci, monitorovaní a dokazovaní podvodů, boji proti praní špinavých peňez a jiným trestním činům.

Vaše údaje budou bezpečně uchovávané v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Jaké osobní údaje o mne zpracováváte a proč?

Uchováváme informace potřebné na řízení smluvního nebo obchodného vztahu. Abychom mohli s vámi komunikovat a zabezpečit bezpečnou a pravdivou identifikaci, potřebujeme vaše jméno, název pozice a kontaktní údaje, jako adresa, telefonní číslo a e-mail.

Abychom mohli plnit své zákonní povinnosti týkajíce se například boje proti praní špinavých peněz, ověřovat i další osobní údaje jako rodné číslo nebo datum narozeni, číslo OP nebo cestovného dokladu nebo podobnou identifikaci a souvisíce informace vyžadované dle osobitých předpisů.

Na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a na ochranu vašich osobních údajů používáme i kamery na vícerých místech a žádáme vás o poskytnutí například svého jména a telefonního čísla, abychom vám mohli zabezpečit vstup do našich prostorů, ve kterých jsou zpracovávané informace nesoucí charakter například i osobních údajů. Pokud nemáme zákonní povinnost záznamy uchovávat, po době 15 dní je odstraníme.

Pokud se s vámi nedohodneme jinak nebo to není potřebné na nastolení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, nebudeme zahrnovat speciální kategorie osobních informací (často nazývané “citlivé osobní údaje”, jako jsou údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členstvo v odborových svazech a zpracovaní údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života).

Budete moje osobní údaje sdílet s dalšíma stranami?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli, kteří zprostředkovávají a/nebo zabezpečují část našich služeb, například tiskové a poštovní služby, právní zástupci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet aj s našimi klienty, jestliže zastupujete dodavatele, který je součástí služeb, které poskytujeme jim a oprávněným institucím.

K osobním údajům budou mít přístup i naši zaměstnanci. V tomhle případě se přístup udělí, jenom když to bude nevyhnutné na opsané účely a jenom když je daný zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti.

Budou moje osobní údaje přenášeny do jiné krajiny?

Nakolik jsme součástí skupiny CBC, je možné, že vaše údaje budou přenášeny i do jiné krajiny. Když se tak stane, zabezpečíme, aby tu byli uplatněni přiměřené bezpečnostní opatření, v souladu s nařízením EÚ o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve všeobecnosti, vaše osobní údaje se nebudou přenášet mimo Evropského hospodářského prostoru (EEA). Na uchovávání údajů využíváme i poskytovatele služeb třetích stran, kteří k nim mohou mít přístup a mohou se nacházet mimo EEA prostoru a to včetně, ale nejenom, USA. Vaše osobní údaje nikdy nepřeneseme mimo EEA bez toho, abychom zajistili jejich bezpečnost a ochranu. Proto se ubezpečíme, že všichni příjemci mají podepsané standardní smluvní doložky EÚ na odůvodnění převodu nebo že daná krajina garantuje přiměřenou ochranu dle legislativy o ochraně osobních údajů. Můžeme se také spolehnout na program s názvem Štít na ochranu osobních údajů. Ide o program, v rámci kterého se společnosti USA mohou zavázat k vyšší úrovni ochrany soukromí, jako vyžaduje legislativa USA. Informace můžeme zpřístupnit aj mimo těchto skupin v případech, kdy jde o prevenci podvodů nebo jestli to vyžaduje zákon.

Jako dlouho uchováváte moje osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jako je to potřebné pro naplnění účelu zpracování dle osobitých předpisů,  a účelu, na který byli získané, jestli máme oprávněný zájem je uchovat například až do ukončení smluvního vztahu a/nebo vypršení promlčecí doby, v rámci které bychom měli být schopní se bránit proti právním nárokům. Z právního hlediska jsme také povinní uchovávat vaše osobní údaje na určitý čas, abychom předcházeli a odhalili podvody, odhalili a překázali boj proti praní špinavých peněz jako i z důvodu finančních auditů.

Pokud ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj ze zálohovacích úložišť, avšak jenom když a když se záloha dostane na obnovu, dle našich pravidel retence, BCM a DRP. Jestli se záloha dle zálohovacích pravidel dostane na výmaz, vaše údaje vymažeme úplně.

Budu předmětem automatizovaného rozhodovaní?

Vaše osobní údaje nebudou použité při automatizovaném rozhodovaní.

Jaké mám práva?

Je důležité, abyste chápali, že ide o vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli vyrozuměni. I když na zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše svolení, v souvislosti so zpracováním vašich osobních údajů máte mnoho práv.

   
Právo na přístup Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

·         Proč zpracováváme vaše osobní údaje

·         Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

·         S kým vaše osobní údaje sdílíme

·         Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty

·         Jaké máte práva

·         Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)

·         Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)

·         Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.

Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu nebo změnu Je důležité, abychom měli o vás správné informace, a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazání Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.
Právo na omezení zpracování Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.

Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat zpracování Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajů Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasu Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

 

O vaším požadavku/požadavcích budeme taktéž informovat ostatní strany, kterým jsme vaše osobní údaje mohli poskytnout.

Jak se mohu stěžovat ohledem používání vašich údajů nebo jak si uplatním svá práva?

Jestli chcete podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným přávám, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:  dataprotection@cordbloodcenter.com

Jestli s naší odpovědí nebudete spokojení, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete se stěžovat na Dozorný orgán kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně zpracovíní vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osbních údajů (Data Protection Officer).

Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.