Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Soutěže a sociální média

Správcem a Organizátorem soutěže na sociálních sítích může být:

1. společnost Cord Blood Center AG,

2. tzv. influencer prostřednictvím jeho publika.

1. Soutěže na sociálních sítích pořádané společností Cord Blood Center AG

I. Organizátor soutěže:

Společnými organizátory jsou:

– Cord Blood Center AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švýcarsko, IČO: CHE-178.669.230,

– Cord Blood Center CZ, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 269 08 697, DIČ: CZ 269 08 697, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205281 (dále jen „Organizátor“).

Organizátor vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Organizátora.

II. Trvání soutěže a místo konání soutěže:

Soutěž se uskuteční v čase uvedeném v příspěvku na vybrané sociální síti Organizátora, kterým bude uvedena část soutěže vyhlášena. Místem konání soutěže je území České republiky.

III. Účastníci Soutěže:

Soutěže se podle těchto pravidel může zúčastnit fyzická osoba (dále jen „Účastník soutěže“):

• s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky,

• která má více než 18 let,

• která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel s výjimkou: zaměstnanců Organizátora a jejich blízkých osob (v souladu s definicí uvedenou v ustanovení § 22, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), jakož i osob, které jsou majetkově nebo personálně /zejména zaměstnanci / propojené s osobami, které vykonávají činnosti související se zabezpečením Soutěže včetně jejich blízkých osob.

IV. Podmínky účasti v Soutěži:

Do soutěže a slosování bude zařazen každý Účastník Soutěže, který v době trvání soutěže splní úkol zveřejněn na vybrané sociální síti Organizátora. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit jen jednou odpovědí. Organizátor vylosuje vítěze, jejichž počet a ceny budou uvedeny v příspěvku na vybrané sociální síti Organizátora, kterým bude uvedena část soutěže vyhlášena. Organizátor má právo vyřadit Účastníka Soutěže, pokud je obsah jeho soutěžního příspěvku vulgární, urážející lidskou důstojnost nebo odporující dobrým mravům.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Organizátor Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během Soutěže.

V. Losování

Losování soutěže bude probíhat pod dohledem zaměstnanců Organizátora v den uvedený v příspěvku na sociální síti Organizátora, kterým bude uvedena soutěž vyhlášena. Výherce bude s oznámením o výhře kontaktovat zaměstnanec Organizátora v průběhu 10 pracovních dnů ode dne losování. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře k soutěžnímu postu, ve kterém bude označen uživatelským jménem, ​​se kterým se zapojil do Soutěže. Organizátor má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

VI. Výhry pro Účastníky Soutěže

Organizátor v Soutěži předává výhru, která bude specifikována v příspěvku na vybrané sociální síti Organizátora, kterým bude uvedena část soutěže vyhlášena. Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Organizátor.

VII. Informování Účastníků Soutěže o získání výhry a odeslání výher:

Výherce bude kontaktován a seznámen o způsobu předání výhry prostřednictvím komentáře na vítězný post a /nebo kontaktování tzv. soukromou zprávou na sociální síti. V případě, že se nepodaří s Výhercem zkontaktovat do 10 dnů od uskutečnění losování, bude vylosován nový Výherce. Výhra bude výherci odeslána do 30 dnů ode dne losování. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou cenu byly splněny nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru ceny. Pokud Výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhru získává nově vylosován náhradník.

VIII. Ochrana osobních údajů:

Správcemi pro zpracování osobních údajů pro účely organizace Soutěže jsou organizátoři soutěže, kteří mezi sebou zavřeli dohodu společných správců. Organizátoři se dohodli, že každý z nich zajišťuje povinnosti vyplývající z uplatnění si práv subjektu údajů podle článků 15 až 22 Nařízení GDPR a subjekt údajů je oprávněn obrátit se a uplatňovat práva u kteréhokoliv z nich a vůči kterémukoliv z nich, přičemž za tímto účelem zajistily pro subjekty údajů jednotné kontaktní místo, kterým je e-mailová adresa: dataprotection@cordbloodcenter.com. Cord Blood Center CZ je správcem informačních systémů pro správu a evidenci klientů a jejich dat. Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na internetové stránce: www.cordbloodcenter.cz/gdpr.

Účastí v Soutěži uděluje Účastník Soutěže Organizátorovi souhlas se zpracováním jejích všech poskytnutých osobních údajů a /nebo následně z její strany poskytnutých při další komunikaci s Organizátory, a to za účelem zapojení se do Soutěže, zpracování její účasti v Soutěži, losování Výherce, vyhodnocení a ověření výsledků Soutěže, komunikace v případě Výhry, jakož i případného informování Účastníka o jejím neúspěchu v konkrétním losování, zveřejnění jména a příjmení a /nebo uživatelského jména Výherce Soutěže, se kterým se zapojil do Soutěže (např. webová stránka, sociální sítě apod.) a předání Výhry.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje dobrovolně na dobu 1 roku, a to od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl souhlas Účastníka udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně, formou doporučeného dopisu odvolat prostřednictvím kontaktních údajů Organizátora dostupných např. na web sídle nebo sídle Organizátora uvedených v těchto Pravidlech nebo prostřednictvím kontaktování Pověřence pro ochranu osobních údajů Organizátora na: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolání souhlasu bude mít za následek nemožnost zpracovávat osobní údaje ze strany Organizátora, a tedy ukončení účasti Účastníka v Soutěži.

Účastník má nejen právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, ale i právo na přístup, právo na jejich opravu a / nebo doplnění, právo na jejich vymazání, právo na omezení jejich zpracování, právo na jejich přenosnost a právo podat stížnost dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje Účastník Soutěže souhlas i na využívání jiných jeho jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobního údaje.

Aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou trvale zveřejněny na: www.cordbloodcenter.cz/gdpr.

IX. daně

Organizátor Soutěže neodpovídají ani za splnění daňové, resp. odvodové, či jakékoliv jiné povinnosti Výherce Soutěže, pokud příslušný obecně závazný právní předpis nestanovuje jinak.

X. Zvláštní ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Organizátor vhodným způsobem zveřejní. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry /ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhru není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Organizátora konečné a závazné.

Účastníci Soutěže se mohou s těmito Pravidly seznámit na stránce Organizátora: www.cordbloodcenter.cz. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

2. Soutěže na sociálních sítích organizované influencermi prostřednictvím jejich publika

I. Organizátorem soutěže a Správcem osobních údajů je influencer – veřejně známá osoba.

II. Cord Blood Center AG poskytuje do soutěže výhru /-y, a to odběr pupečníkové krve a /nebo tkáně pupečníku, či slevu na odběr pupečníkové krve a /nebo tkáně pupečníku, resp. výhru nebo slevu specifikovanou ve vyhlášené soutěži.

III. Soutěž se uskuteční v čase uvedeném v příspěvku na vybrané sociální síti influencera, kterým bude uvedena část soutěže vyhlášena. Místem konání soutěže je území České republiky.

IV. Soutěže se podle těchto pravidel může zúčastnit fyzická osoba (dále jen „Účastník soutěže“):

• s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky,

• která má více než 18 let,

• je těhotná,

• která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel s výjimkou blízkých osob influencera.

V. Do soutěže a slosování bude zařazen každý Účastník Soutěže, který v době trvání soutěže splní úkol uveřejněnou na vybrané sociální síti influencera. Influencer vylosuje vítěze (ů), jejichž počet a ceny budou uvedeny příspěvku na vybrané sociální síti influencera, kterým bude uvedena část soutěže vyhlášena.

VI. Influencer má právo vyřadit Účastníka Soutěže, pokud je obsah jeho soutěžního příspěvku vulgární, urážející lidskou důstojnost nebo odporující dobrým mravům.

VII. Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Influencer není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během Soutěže.

VIII. Losování soutěže bude probíhat v den uvedený v příspěvku na sociální síti influencera, kterým bude uvedena soutěž vyhlášena. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře k soutěžnímu postu, ve kterém bude označen uživatelským jménem, ​​se kterým se zapojil do Soutěže a /nebo prostřednictvím soukromé zprávy. Influencer má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

IX. Influencer předá výhru, která bude specifikována v příspěvku na vybrané sociální síti influencera nebo dá instrukce, jak získat výhru.

X. Influencer nebude odpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výherce nemá právní nárok na záměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle platné právní úpravy vymáhat soudní cestou.

XI. Soutěž na sociálních sítích organizovaných influencermi musí být jasně a přesně sjednána se společností Cord Blood Center AG. V opačném případě Cord Blood Center AG neodpovídá za takovou soutěž a dodání výhry / výher či slev do takové soutěže.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.