Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Zákazníci – informační povinnost

Toto vyhlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste zákazníkem subjektu, který je součástí skupiny CBC. Subjekt skupiny CBC je společnost, která vystupuje jako správce údajů při zpracování vašich osobních údajů. Pro účely tohoto vyhlášeni o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt skupiny CBC, s kterým máte uzavřenou smlouvu (správce). Toto vyhlášení vysvětluje, jako budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran po čas trvaní vašeho smluvního vztahu se společností v rámci skupiny CBC. Upozorňujeme, že toto vyhlášení se vztahuje na celou skupinu CBC, mohou se vyskytnut malé lokální rozdíly v tom, jako se konkrétní informace na jednotlivé účely zpracovávají. Jestli chcete získat podrobné informace, obraťte se, prosím, na lokálního Pověřence pro ochranu osobních údajů (viď níže).

Toto vyhlášení můžeme z času na čas aktualizovat, a jestli se tak stane, budeme vás na tomto místě o tom informovat. Tato verze vyhlášení o ochraně soukromí bola vydaná dne 1.4.2018.

1. Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa na zasílání písemností, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, datum narození.
 • Pracovní kontaktní údaje. Například adresa firmy, kterou zastupujete, pracovní emailová adresa a telefonní číslo.
 • Smluvní údaje. Například obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech dodatků, rozsah poskytovaných služeb.
 • Informace o členech rodiny a rodinných příslušnících. Pro účely zařazení do zvýhodněných skupin zákazníků.
 • Údaje o zdraví. Například mikrobiologické a serologické vyšetření pupečníkové krvi.
 • Platební informace. Jako například číslo bankového účtu a výška zpoplatněných služeb.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako například emailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresy

2. Účely a cíle zpracování údajů

Správce údajů bude zpracovávat vaše údaje na následovné účely:

 • Zákaznická administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů též děláme strategické rozhodnutí v nabídkách pro naše zákazníky. Právním základem zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi námi a subjektem údajů, plnění zákonné povinnosti.
 • Zpracovaní a uskladnění pupečníkové krvi, tkaniva pupečníku a tkaniva placenty. Právním základem je oprávněný zájem (ve smyslu přiměřeného očekávání, že se správce snaží zachovávat použitelnost a kvalitu odběru).
 • Direct marketing. Zaobíráme se rozvojem našich zákazníkův a nabídkami na míru pro ně. Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce a souhlas subjektu údajů.
 • Dane a účetnictví. Z účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a jiných předpisů spojených s finančním plněním jsme povinní zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem zpracování je plnění zákonné povinnosti.
 • Řešení sporů a vyšetřovaní přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje na účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů, nebo jestli máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále prozkoumat. Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce a plnění smluvních povinností ze smlouvy, v níž vystupuje subjektu údajů jako smluvní strana.
 • Dodržování zákona. Možno budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (například Shoda vašeho jména se jménem na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona o praní špinavých peněz) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu. Právním základem zpracování je plnění zákonné povinnosti.
 • Sdílení dat s mateřskou společností Cord Blood Center AG. Vaše údaje v nevyhnutném rozsahu poskytnutých služeb budou poskytnuté i na základě rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů SR společnostem v rámci skupiny CBC a to z důvodu aby vás nekontaktovali s nabídkami služeb, které máte u nás zakoupené a abyste mohli využívat benefity skupiny CBC. Právním základem je oprávněný zájem správce a souhlas subjektu údajů.
 • Marketingové souhlasy. Též může dojít k využívání i jiných údajů ale výlučně na základě osobitých souhlasů, které si od Vás nejdříve vyžádáme. Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • Hlasové záznamy. Projevy osobní povahy z volání na call-centrách. Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • Vybavení požadavku o poskytnutí informací týkajících se správcem poskytovaných služeb (Zákaznické centrum).
  Osobní údaje subjektů údajů (našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků) pro tento účel zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů, a to v rozsahu údajů vyplněných subjektem údajů v příslušném kontaktním formuláři zveřejněném na naší webové stránce. Osobní údaje jsou uchovávány do vybavení požadavku (do poskytnutí požadovaných informací), nejvýše však po dobu jednoho roku. Poskytnutí údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není možné vybavit požadavek. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

3. Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

Správci údajů mohou sdílet vaše údaje s třetími stranami za následovných okolností:

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které konají v našem jméně, například s poskytovatelem služeb. V těchto případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje len na účely opsané výše a jenom v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takém případě se přístup udělí jenom tehdy, když je to potřebné na výše uvedeny účely, a len tehdy, když je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Když to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienti, daňovým úřadem, úřadem sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestném řízení nebo jinými vládními orgány.

4. Umístnění vašich osobních údajů

K vašim osobním údajům bude mít přístup personál v rámci Evropského hospodářského prostoru, kým sú v naší starostlivosti. K vašim údajům bude možný přístup aj ve Švýcarsku, které má zákony zabezpečující úroveň ochrany údajů podobnou Evropské unii.

5. Uchovávaní osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezený čas a tyto údaje budou vymazané, když už nebudou potřebné na účely zpracovaní a jiná platná legislativní úprava neukládá povinnost archivovat dané data na delší dobu. Ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje po čas trvání vaší smlouvy. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě po čas platnosti vaší smlouvy, jakmile už nebudou potřebné. V každém případě, vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do 24 měsíců po skončení smluvního vztahu, pokud lokální legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo jestli jste nám udělili povolení na dlouhodobé uchovávaní vašich osobních údajů.

6. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nevyhnutné na účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako subjektu údajů, nebo na základě zákona jako osobitého předpisu. V mnohých případech budeme také muset zpracovávat vaše osobní údaje na základě právní povinnosti. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

7. Vaše práva dle zákona o ochraně údajů

Dle EÚ nařízení o ochraně údajů máte určité práva.

Právo na přístup

Máte nárok na kopii osobních informací, které o vás máme jako i na některé podrobnosti o tom, jak je používáme.

Vaše osobní údaje vám budou obyčejně poskytnuty písemně, pokud není požadované jinak nebo, pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuté elektronicky, když je to možné.

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost a úplnost informací, které o vás máme. Avšak když si to nemyslíte, můžete nás požádat, abychom tyto informace aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, už nejsou potřebné na původní účel, nebo když stáhnete souhlas. Toto však bude potřebné vyvážit s jinými faktory. Například, můžeme mít právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás žádat, abychom přestali používat vaše osobní informace, například když si myslíte, že osobní informace, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru.

Právo namítat

Máte právo namítnut vůči spravování údajů, které je založené na našich legitimních zájmech, což je tenhle případ. Pokud nemáme přesvědčivý legitimní důvod na zpracování, když podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Upozorňujeme však, že pravděpodobně nebudeme moci poskytovat určité služby nebo výhody, jestli nebudeme schopní zpracovat potřebné osobní údaje na tento účel.

Odhlášení se z odběru marketingových nabídek, novinek a obchodních informací

V souladu s právy subjektu údajů má zákazník možnost se odhlásit z odběru marketingových nabídek, novinek a obchodních informací. V případě e-mailové komunikace je součástí každé takové elektronické zprávy ve spodní části sekce pro „unsubscribe“ (tzv. odhlášení), která zajistí vyloučení dané e-mailové adresy z dalšího zasílání. V případě marketingových nabídek, novinek a obchodních informací přijatých jinou formou než e-mailem (např. SMS, MMS, pozemní poštou atd.), je možné uplatnit právo subjektu údajů na odhlášení přímou žádostí na této kontaktní adrese: dataprotection@cordbloodcenter.com. Pro splnění tohoto požadavku subjektu údajů je správce povinen řádně ověřit totožnost subjektu údajů.

Práva souvisíce s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnut automatizované rozhodovaní, včetně profilování, které má pro vás právní nebo podobný významný důsledek. Společnosti v rámci skupiny obyčejně nepoužívají automatizované rozhodování nebo profilování, ale jestli jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a s výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí.

Právo stáhnout souhlas

Ve většině případů vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o váš souhlas požádáme. Tam, kde to děláme, máte právo stáhnout svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů.

8. Kontaktní údaje

Jestli by jste se s našim Pověřencem pro ochranu osobních údajů chtěli zkontaktovat v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Jestli chcete podat stížnost na to, jako zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právam, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranou osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Jestli s naší odpovědí nebudete spokojení, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Dozorný orgán kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupech podávaní stížností naleznete zde: https://www.uoou.cz/.

V případě dalších otázek týkajících se zpracováni vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.