Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Souhlas se zpracováním právních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

 

Správce osobních údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Jméno, příjmení, akademický titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o pracovním zařazení a sdělení názvu zdravotnického zařízení, se kterým subjekt spolupracuje či u kterého je v pracovním poměru

Účel zpracování osobních údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely(i)spolupráce se společností CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., tj. kontaktování subjektu na základě registrace (vyplnění elektronického dotazníku) umístěným na webových stránkách společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., a zpracování osobních údajů subjektu pro personální agendu společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (ii) pro účely nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 let.Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.