Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Souhlas – registrační formulář

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně a výslovně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní a citlivé údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

Správce údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, informace o datu porodu, informace o počtu dětí, které se subjektu narodili, informace o těhotenství (tj. zda se jedná o vícečetné těhotenství či nikoli).

Účel zpracování údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

  1. kontaktování subjektu Správcem za účelem poskytnutí nabídky služeb, které společnost CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., provozuje, tj. za účelem zaslání potřebné dokumentace k provedení odběru, zpracování, skladování a distribuce pupečníkové krve a komunikace Správce se subjektem o službách, a to v elektronické podobě v podobě listinné a telefonickým kontaktováním;
  2. nabízení služeb, obchodních sdělení a zasílání informací o marketingových akcích subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků, v listinné podobě a telefonickým kontaktováním.

Doba a způsob zpracování údajů:

Osobní a citlivé údaje budou zpracovávány po dobu 25 let, případně do doby, kdy bude odebraná pupečníková krev uskladněna. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce. Všechny poskytnuté údaje budou správcem zpracovány automatizovaně v elektronické podobě.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní a citlivé údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní a citlivé údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní a citlivé údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní a citlivé údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *